Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
2 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
3 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
4 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai 50600030
5 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai 52700017
6 Chuyển mục đích sử dụng đất Phòng Tài nguyên - Môi trường Đất đai  20
7 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (có nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  26
8 Thủ tục giao đất, cho thuê đất Phòng Tài nguyên - Môi trường Đất đai 50600025
9 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai 41400023
10 Hợp đồng chuyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho) và chỉnh trang tư 04 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  14
11 Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa (có cấp mới GCN) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  15
12 Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa (không cấp mới GCN) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  12
13 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không qua hình thức đấu giá QSD đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không qua hình thức đấu giá QSD đất Phòng Tài nguyên - Môi trường Đất đai  20
14 Cấp đổi giấy chứng nhận Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  10
15 Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  15
16 Thủ tục đăng ký biến động QSD đất, quyền sở hửu tài sản với đất trong các trường hợp... Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  15
17 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền do thay đổi thông tin... Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  10
18 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân khi hết hạn sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  7
19 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  10
20 Trích đo thửa đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  12
21 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (không nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  20
22 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (nộp thuế Dịch vụ công) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  34
23 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (không nộp thuế Dịch vụ công) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
24 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  26
25 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  20
26 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
27 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  23
28 Thành lập trường mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
29 Sáp nhập, chia, tách trường mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
30 Đình chỉ hoạt động trường mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
31 Giải thể trường mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
32 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
33 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
34 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
35 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
36  Thành lập trường Tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  50
37  Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  50
38  Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  50
39  Giải thể Trường Tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  50
40  Thành lập Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
41  Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
42  Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
43  Giải thể Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
44  Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  15
45  Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  15
46  Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  15
47  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
48  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
49  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
50  Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
51  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  6
52  Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  6
53  Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  6
54  Tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
55  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
56  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
57  Cấp giấy phép dạy thêm cấp Tiểu học, THCS Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  5
58  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
59  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
60 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh 1000005
61 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh 1000005
62 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh 1000005
63 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
64 Thay đổi đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
65 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
66 Cấp giấy phép bản lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ15
67 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ15
68 Cấp lại giấy phép bản lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ15
69 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ15
70 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ10
71 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ10
72 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 200.000đ15
73 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 200.000đ7
74 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 200.000đ7
75 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
76 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  15
77 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân Tư pháp  1
78 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  5
79 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  15
80 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  12
81 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  3
82 Đăng ký việc xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp Tư pháp  3
83 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  5
84 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  5
85 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  5
86 Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
87 Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
88 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
89 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
90 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
91 Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
92  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
93  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
94  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
95 Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  1
96 Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
97  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
98  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
99  Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
100  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
101  Giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
102  Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
103  Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng trẻ từ đủ 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
104  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động, người tâm thần sống độc thân không nơi nương tựa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
105  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
106  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
107  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
108  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
109  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
110  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
111  Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
112  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
113  Tiếp nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
114  Tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
115  Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
116  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  20
117  Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  20
118  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  20
119 Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
120  Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
121  Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  7
122 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ Nội vụ  30
123 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ Nội vụ  30
124 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Nội vụ  30
125 Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  5
126 Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  15
127 Thủ tục hợp đồng lao động Phòng Nội vụ Nội vụ  20
128 Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
129 Thủ tục về điều động công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
130 Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên Phòng Nội vụ Nội vụ  10
131 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình; điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
132 Thẩm định chọn thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
133 Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu) Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
134 Thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với các dự án thuộc thẩm quyền ra quyết định đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
135 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
136 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
137 Thẩm định hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (kể từ ngày nhận hồ sơ) Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  90
138 Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
139 Đăng ký khai sinh Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
140  Đăng ký khai sinh quá hạn Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
141 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
142 Đăng ký lại khai sinh Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
143 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
144  Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
145 Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
146 Đăng ký kết hôn Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
147 Đăng ký lại kết hôn Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
148 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
149 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
150 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
151 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  30
152 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
153  Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
154 Đăng ký việc giám hộ Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
155 Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
156 Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
157 Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
158 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
159 Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
160 Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
161 Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
162 Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
163  Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
164  Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
165 Cấp bản sao từ sổ gốc Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
166  Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
167  Cấp bản sao Quyết định công nhận, chấm dứt việc giám hộ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
168 Đăng ký khai tử Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
169  Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
170  Đăng ký khai tử quá hạn Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
171 Đăng ký lại khai tử Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
172 Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
173 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
174 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
175 Chứng thực Di chúc Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
176 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
177 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
178 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
179  Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
180  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
181  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
182  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
183  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
184  Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
185  Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
186  Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
187 Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
188  Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
189 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
190  Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
191  Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
192  Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
193 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
194  Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
195 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
196 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
197 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
198 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
199 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
200 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
201 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi thực tế Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  15
202 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
203 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  10
204 Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
205 Xác nhận quyền sở hữu nhà ở Địa chính - Xây dựng (Xã)  5
206 Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở Địa chính - Xây dựng (Xã)  3
207 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Địa chính - Xây dựng (Xã)  15
208 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Địa chính - Xây dựng (Xã)  10
209 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Địa chính - Xây dựng (Xã)  5
210 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã Địa chính - Xây dựng (Xã)  15
211 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng Địa chính - Xây dựng (Xã)  5
212 Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ Địa chính - Xây dựng (Xã)  5
213 Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ Địa chính - Xây dựng (Xã)  0
214 Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường Địa chính - Xây dựng (Xã)  5
215 Xác nhận tình trạng nhà ở Địa chính - Xây dựng (Xã)  10
216 Xác nhận hộ nghèo Lao động TB & XH (Xã)  0
217 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Lao động TB & XH (Xã)  10
218  Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi Lao động TB & XH (Xã)  5
219 Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng Lao động TB & XH (Xã)  5
220  Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Lao động TB & XH (Xã)  0
221  Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm Lao động TB & XH (Xã)  0
222 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người đơn thân nghèo nuôi con Lao động TB & XH (Xã)  5
223  Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề Lao động TB & XH (Xã)  5
224  Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất Lao động TB & XH (Xã)  5
225 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội. Lao động TB & XH (Xã)  10
226 Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Lao động TB & XH (Xã)  10
227  Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Lao động TB & XH (Xã)  0
228  Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội. Lao động TB & XH (Xã)  0
229  Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Lao động TB & XH (Xã)  0
230 Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí Lao động TB & XH (Xã)  0
231 Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo Lao động TB & XH (Xã)  0
232  Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Lao động TB & XH (Xã)  20
233  Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Lao động TB & XH (Xã)  20
234 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Lao động TB & XH (Xã)  20
235 Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Lao động TB & XH (Xã)  15
236 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày  Lao động TB & XH (Xã)  10
237 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Lao động TB & XH (Xã)  15
238 Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Lao động TB & XH (Xã)  10
239 Xác nhận Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lao động TB & XH (Xã)  10
240 Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Lao động TB & XH (Xã)  10
241 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh (người hưởng chính sách như thương binh) Lao động TB & XH (Xã)  50
242 Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Lao động TB & XH (Xã)  5
243 Đề nghị giải quyết cấp mới và cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên: (02 trường hợp cấp mới và cấp lại) Lao động TB & XH (Xã)  10
244 Hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ. Lao động TB & XH (Xã)  10
245 Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác Lao động TB & XH (Xã)  12
246 Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ. Lao động TB & XH (Xã)  1
247  Đề nghị giải quyết cấp lại hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Lao động TB & XH (Xã)  5
248 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Lao động TB & XH (Xã)  10
249 Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công  Lao động TB & XH (Xã)  3
250  Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Lao động TB & XH (Xã)  12
251 Xác nhận Hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng Lao động TB & XH (Xã)  10
252 Hồ sơ xác nhận liệt sỹ Lao động TB & XH (Xã)  40
253 Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh): Lao động TB & XH (Xã)  50
254 Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Lao động TB & XH (Xã)  10
255 Hồ sơ thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Lao động TB & XH (Xã)  5
256 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Lao động TB & XH (Xã)  5
257 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Lao động TB & XH (Xã)  15
258 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Lao động TB & XH (Xã)  15
259 Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng Lao động TB & XH (Xã)  30
260 Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Lao động TB & XH (Xã)  10
261 Đề nghị giải quyết cấp thẻ BHYT đối với người có công cách mạng Lao động TB & XH (Xã)  10
262 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a Lao động TB & XH (Xã)  15
263 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp với thân nhân liệt sỹ Lao động TB & XH (Xã)  5
264 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Lao động TB & XH (Xã)  12
265 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Lao động TB & XH (Xã)  15
266 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Lao động TB & XH (Xã)  15
267 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẵng, đại học văn bằng t Lao động TB & XH (Xã)  10
268 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấ Lao động TB & XH (Xã)  10
269 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Lao động TB & XH (Xã)  10
270 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm s Lao động TB & XH (Xã)  10
271 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo pháp luật về người khuyết tật Lao động TB & XH (Xã)  10
272 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Lao động TB & XH (Xã)  10
273 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Lao động TB & XH (Xã)  10
274 Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) Lao động TB & XH (Xã)  10
275 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Lao động TB & XH (Xã)  10
276 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú (ngoài huyện) Lao động TB & XH (Xã)  10
277 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Lao động TB & XH (Xã)  10
278 Thủ tục xin thay đổi người phục vụ Lao động TB & XH (Xã)  12
279 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng từ nhỏ hoặc khuyết tật nặng sau 18 tuổi Lao động TB & XH (Xã)  5
280 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp cho con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% trở lên từ trần, bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Lao động TB & XH (Xã)  15
281 Hồ sơ giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát. Lao động TB & XH (Xã)  10
282 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước. Lao động TB & XH (Xã)  180
283 Thỏa thuận địa điểm dự án khai thác đất ở nông thôn quy mô nhỏ hơn 5.000 m2/01 vị trí trên địa bàn huyện Thăng Bình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đầu tư  15
284 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin - Truyền thông 300.000đ10
285 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin - Truyền thông 100.000đ5
286 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin - Truyền thông 100.000đ5
287 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin - Truyền thông 100.000đ5
288  Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng  5
289  Cấp giấy phép thi công các công trình giao thông Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng  10
290 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở tư nhân (trên 250m2 và 3 tầng) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng 5000015
291 Thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng  7
292  Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng  15
293 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở tư nhân Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng 5000015
294 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị, nông thôn Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng 100005
295 Cấp giấy phép xây dựng tạm Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng 5000015
296 Thẩm định báo cáo dự án hoàn thành đưa công trình vào sử dụng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Thẩm định Thẩm tra BCKTKT  10
297 Thẩm tra thiết kế các công trình giao thông và công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Thẩm định Thẩm tra BCKTKT Theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của20
298 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Thẩm định Thẩm tra BCKTKT  20
299 Thẩm tra thiết kế các công trình giao thông và công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Nông nghiệp) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thẩm định Thẩm tra BCKTKT Theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của20
300 Cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP (đối với cá nhân) Phòng Y tế An toàn thực phẩm (Y tế) 30.000đ/lần/người13
301 Cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP (đối với tổ chức) Phòng Y tế An toàn thực phẩm (Y tế) 30.000đ/lần/người13
302 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP Phòng Y tế An toàn thực phẩm (Y tế)  7
303 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP Phòng Y tế An toàn thực phẩm (Y tế)  10
304 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  18
305 Cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP (đối với cá nhân) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  13
306 Cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP (đối với tổ chức) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  13
307 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hư hỏng) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  5
308 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (thay đổi vị trí) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  18
309 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (thay đổi tên, chủ cơ sở) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  5
310 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hết hạn) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  18
311 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP Phòng Kinh tế - Hạ tầng An toàn thực phẩm (Công thương) 3.000.000đ22
312 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hư hỏng) Phòng Kinh tế - Hạ tầng An toàn thực phẩm (Công thương) 3.000.000đ10
313 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (thay đổi vị trí, hết hạn) Phòng Kinh tế - Hạ tầng An toàn thực phẩm (Công thương) 3.000.000đ22
314 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (thay đổi tên, chủ cơ sở) Phòng Kinh tế - Hạ tầng An toàn thực phẩm (Công thương) 3.000.000đ10