Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Giao đất trồng cây hằng năm, đất làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
2 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
3 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
4 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai 50600030
5 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai 52700017
6 Chuyển mục đích sử dụng đất Phòng Tài nguyên - Môi trường Đất đai  20
7 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (có nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  26
8 Thủ tục giao đất, cho thuê đất Phòng Tài nguyên - Môi trường Đất đai 50600025
9 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai 41400023
10 Hợp đồng chuyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho) và chỉnh trang tư 04 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  14
11 Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa (có cấp mới GCN) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  15
12 Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa (không cấp mới GCN) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  12
13 Trích đo thửa đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  12
14 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (không nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  20
15 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (nộp thuế Dịch vụ công) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  34
16 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác (không nộp thuế Dịch vụ công) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
17 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  26
18 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  20
19 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  30
20 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không nộp thuế) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  23
21 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không qua hình thức đấu giá QSD đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không qua hình thức đấu giá QSD đất Phòng Tài nguyên - Môi trường Đất đai  20
22 Cấp đổi giấy chứng nhận Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  10
23 Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  15
24 Thủ tục đăng ký biến động QSD đất, quyền sở hửu tài sản với đất trong các trường hợp... Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  15
25 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền do thay đổi thông tin... Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  10
26 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân khi hết hạn sử dụng đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  7
27 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Thăng Bình Đất đai  10
28 Thành lập trường mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
29 Sáp nhập, chia, tách trường mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
30 Đình chỉ hoạt động trường mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
31 Giải thể trường mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
32 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
33 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
34 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
35 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
36  Thành lập trường Tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  50
37  Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  50
38  Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  50
39  Giải thể Trường Tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  50
40  Thành lập Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
41  Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
42  Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
43  Giải thể Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
44  Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  15
45  Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  15
46  Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  15
47  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
48  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
49  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
50  Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
51  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  6
52  Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  6
53  Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  6
54  Tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  45
55  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
56  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
57  Cấp giấy phép dạy thêm cấp Tiểu học, THCS Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  5
58  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
59  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng Nội vụ Giáo dục Đào tạo  30
60 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh 1000005
61 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh 1000005
62 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh 1000005
63 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
64 Thay đổi đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
65 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
66 Cấp giấy phép bản lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ15
67 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ15
68 Cấp lại giấy phép bản lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ15
69 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ15
70 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ10
71 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 700.000đ10
72 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 200.000đ15
73 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 200.000đ7
74 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế - Hạ tầng Công thương 200.000đ7
75 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
76 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  15
77 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân Tư pháp  1
78 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  5
79 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  15
80 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  12
81 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  3
82 Đăng ký việc xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp Tư pháp  3
83 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  5
84 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  5
85 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  5
86 Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
87 Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
88 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
89 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
90 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
91 Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
92  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
93  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
94  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  12
95 Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  1
96 Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
97  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
98  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
99  Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
100  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
101  Giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
102  Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
103  Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng trẻ từ đủ 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
104  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động, người tâm thần sống độc thân không nơi nương tựa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
105  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
106  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
107  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
108  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
109  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
110  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
111  Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
112  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
113  Tiếp nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
114  Tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
115  Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
116  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  20
117  Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  20
118  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  20
119 Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
120  Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  10
121  Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động TB & XH  7
122 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ Nội vụ  30
123 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ Nội vụ  30
124 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Nội vụ  30
125 Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  5
126 Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  15
127 Thủ tục hợp đồng lao động Phòng Nội vụ Nội vụ  20
128 Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
129 Thủ tục về điều động công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
130 Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên Phòng Nội vụ Nội vụ  10
131 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình; điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
132 Thẩm định chọn thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
133 Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu) Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
134 Thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với các dự án thuộc thẩm quyền ra quyết định đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
135 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
136 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
137 Thẩm định hồ sơ Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (kể từ ngày nhận hồ sơ) Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  30
138 Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
139 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
140 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
141 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
142 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
143 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
144 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
145 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi thực tế Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  15
146 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
147 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  10
148 Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
149 Đăng ký khai sinh Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
150  Đăng ký khai sinh quá hạn Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
151 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
152 Đăng ký lại khai sinh Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
153 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
154  Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
155 Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
156 Đăng ký kết hôn Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
157 Đăng ký lại kết hôn Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
158 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
159 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
160 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
161 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  30
162 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
163  Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
164 Đăng ký việc giám hộ Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
165 Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
166 Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
167 Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
168 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
169 Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
170 Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  3
171 Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
172 Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
173  Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
174  Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
175 Cấp bản sao từ sổ gốc Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
176  Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
177  Cấp bản sao Quyết định công nhận, chấm dứt việc giám hộ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
178 Đăng ký khai tử Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
179  Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
180  Đăng ký khai tử quá hạn Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
181 Đăng ký lại khai tử Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  5
182 Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
183 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
184 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
185 Chứng thực Di chúc Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
186 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
187 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
188 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ phận TN&TKQ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  2
189  Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
190  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
191  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
192  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
193  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
194  Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
195  Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
196  Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
197 Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
198  Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
199 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
200  Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
201  Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
202  Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
203 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấ Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
204  Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Tư pháp - Hộ tịch (Xã)  0
205 Xác nhận hộ nghèo UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  0
206 Chính sách trợ giúp đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  5
207 Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  5
208 Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  4
209 Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  0
210 Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  0
211 Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề. UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  5
212 Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  5
213 Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  5
214 Xác nhận hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  2
215 Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi* UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  10
216 Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  0
217 Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  0
218 Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  0
219 Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  0
220 Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  0
221 Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  20
222 Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập UBND cấp xã Bảo trợ xã hội (Xã)  20
223 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẵng, đại học văn bằng t Bảo trợ xã hội (Xã)  10
224 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấ Bảo trợ xã hội (Xã)  10
225 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Bảo trợ xã hội (Xã)  10
226 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm s Bảo trợ xã hội (Xã)  10
227 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo pháp luật về người khuyết tật Bảo trợ xã hội (Xã)  10
228 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội (Xã)  10
229 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ xã hội (Xã)  10
230 Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) Bảo trợ xã hội (Xã)  10
231 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Bảo trợ xã hội (Xã)  10
232 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú (ngoài huyện) Bảo trợ xã hội (Xã)  10
233 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Bảo trợ xã hội (Xã)  10
234 Thủ tục xin thay đổi người phục vụ Bảo trợ xã hội (Xã)  12
235 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng từ nhỏ hoặc khuyết tật nặng sau 18 tuổi Bảo trợ xã hội (Xã)  5
236 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp cho con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% trở lên từ trần, bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Bảo trợ xã hội (Xã)  15
237 Hồ sơ giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát. Bảo trợ xã hội (Xã)  10
238 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước. Bảo trợ xã hội (Xã)  180
239 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác UBND cấp xã Đất đai (xã)  10
240 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) UBND cấp xã Đất đai (xã)  10
241 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng UBND cấp xã Đất đai (xã)  10
242 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) UBND cấp xã Đất đai (xã)  10
243 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán UBND cấp xã Đất đai (xã)  5
244 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất UBND cấp xã Đất đai (xã)  5
245 Xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất UBND cấp xã Đất đai (xã)  15
246 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh UBND cấp xã Đất đai (xã)  5
247 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác cho hộ gia đình, cá nhân UBND cấp xã Đất đai (xã)  5
248 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối UBND cấp xã Đất đai (xã)  5
249 Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp UBND cấp xã Đất đai (xã)  5
250 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng UBND cấp xã Đất đai (xã)  3
251 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất UBND cấp xã Đất đai (xã)  10
252 Xác nhận quyền sở hữu nhà ở UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  5
253 Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  3
254 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  15
255 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  10
256 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  5
257 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  15
258 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  5
259 Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  5
260 Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  0
261 Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  5
262 Xác nhận tình trạng nhà ở UBND cấp xã Xây dựng (cấp xã)  10
263 Thỏa thuận địa điểm dự án khai thác đất ở nông thôn quy mô nhỏ hơn 5.000 m2/01 vị trí trên địa bàn huyện Thăng Bình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đầu tư  15
264 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin - Truyền thông 300.000đ10
265 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin - Truyền thông 100.000đ5
266 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin - Truyền thông 100.000đ5
267 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin - Truyền thông 100.000đ5
268  Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng  5
269  Cấp giấy phép thi công các công trình giao thông Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng  10
270 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở tư nhân (trên 250m2 và 3 tầng) Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng 5000015
271 Thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng  7
272  Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng  15
273 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở tư nhân Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng 5000015
274 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị, nông thôn Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng 100005
275 Cấp giấy phép xây dựng tạm Phòng Kinh tế - Hạ tầng Cấp phép xây dựng 5000015
276 Thẩm tra thiết kế các công trình giao thông và công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Thẩm định Thẩm tra BCKTKT Theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của20
277 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình Phòng Kinh tế - Hạ tầng Thẩm định Thẩm tra BCKTKT  20
278 Thẩm tra thiết kế các công trình giao thông và công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Nông nghiệp) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thẩm định Thẩm tra BCKTKT Theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của20
279 Thẩm định báo cáo dự án hoàn thành đưa công trình vào sử dụng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Thẩm định Thẩm tra BCKTKT  10
280 Cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP (đối với cá nhân) Phòng Y tế An toàn thực phẩm (Y tế) 30.000đ/lần/người13
281 Cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP (đối với tổ chức) Phòng Y tế An toàn thực phẩm (Y tế) 30.000đ/lần/người13
282 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP Phòng Y tế An toàn thực phẩm (Y tế)  7
283 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP Phòng Y tế An toàn thực phẩm (Y tế)  10
284 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  18
285 Cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP (đối với cá nhân) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  13
286 Cấp giấy xác nhận về kiến thức ATTP (đối với tổ chức) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  13
287 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hư hỏng) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  5
288 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (thay đổi vị trí) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  18
289 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (thay đổi tên, chủ cơ sở) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  5
290 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hết hạn) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm (Nông nghiệp)  18
291 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP Phòng Kinh tế - Hạ tầng An toàn thực phẩm (Công thương) 3.000.000đ22
292 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (hư hỏng) Phòng Kinh tế - Hạ tầng An toàn thực phẩm (Công thương) 3.000.000đ10
293 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (thay đổi vị trí, hết hạn) Phòng Kinh tế - Hạ tầng An toàn thực phẩm (Công thương) 3.000.000đ22
294 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (thay đổi tên, chủ cơ sở) Phòng Kinh tế - Hạ tầng An toàn thực phẩm (Công thương) 3.000.000đ10
295 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ UBND cấp xã Người có công (xã)  2
296 Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND cấp xã Người có công (xã)  2
297 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày UBND cấp xã Người có công (xã)  2
298 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình UBND cấp xã Người có công (xã)  5
299 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ UBND cấp xã Người có công (xã)  2
300 Xác nhận Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) UBND cấp xã Người có công (xã)  2
301 Xác nhận Hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc UBND cấp xã Người có công (xã)  2
302 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (không áp dụng cho đối tượng đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân) UBND cấp xã Người có công (xã)  2
303 Xác nhận hồ sơ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần) UBND cấp xã Người có công (xã)  2
304 Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ UBND cấp xã Người có công (xã)  2
305 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam UBND cấp xã Người có công (xã)  5
306 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ đã tái giá UBND cấp xã Người có công (xã)  5
307 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân người liệt sĩ đi thăm viếng mộ hoặc đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ UBND cấp xã Người có công (xã)  0
308 Đề nghị giải quyết cấp lại hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” UBND cấp xã Người có công (xã)  0
309 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng UBND cấp xã Người có công (xã)  0
310 Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công  UBND cấp xã Người có công (xã)  3
311 Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 UBND cấp xã Người có công (xã)  2
312 Xác nhận Hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng UBND cấp xã Người có công (xã)  2
313 Hồ sơ xác nhận liệt sỹ UBND cấp xã Người có công (xã)  40
314 Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh): Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  50
315 Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  10
316 Hồ sơ thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  5
317 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  5
318 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  15
319 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  15
320 Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  30
321 Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  10
322 Đề nghị giải quyết cấp thẻ BHYT đối với người có công cách mạng Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  10
323 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  15
324 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp với thân nhân liệt sỹ Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  5
325 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  12
326 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  15
327 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Ủy ban nhân dân Người có công (xã)  15
328 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở  5
329 Cấp điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở  4